Honza

Zákaznícka podpora

Infolinka: +420 777 916 961

Práve sme na telefóne

Nie sme na telefóne
Volajte Po-Pa medzi 8-15 hodinou

Podmienky spracovania osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o volnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je ZAVRZ s.r.o.; IČ: 25152157, DIČ: CZ25152157, so sídlom: U Pily 723, České Budějovice, 370 01 (ďalej len: správca“).

 

Kontaktné údaje správcu sú

adresa: : U Pily 723, České Budějovice, 370 01

email: info@zavrz.cz

telefon: +420 725 389 264

 

 

II.

Zdroje a kategórie zpracovávaných osobných údajov

  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
  3. Správca spravováva kontaktné údaje , ktoré ste mu poskytol/a na základe objednávky alebo dopytu služieb pre účely priameho marketingu (marketingové oznámenia). Tieto oznámenia sú zasielané iba zákazníkom, ktorý realizovali nákup našich služieb alebo sa k tomu bezprostredne schyľovalo. Z odberu týchto oznámení je možné sa kedykoľvek odhlásiť.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

2. Účelom spracovania osobných údajov je

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie správneho chodu týchto služieb, môžu byť aj títo spracovatelia:

 

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobnách údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba im poverené osoby.


 

VIII.

Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochryny osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.