Honza

Zákaznícka podpora

Infolinka: +420 777 916 961

Práve sme na telefóne

Nie sme na telefóne
Volajte Po-Pa medzi 8-15 hodinou

Informácie ku GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti ZAVRZ s.r.o ako správcu osobných údajov zverejňujeme prostredníctvom aplikácie Databáza informácií o ochrane osobných údajov, dostupnej na  http://oou.cloud/katalog/, kde je možné informácie o spracovaní osobných údajov vyhľadať podľa názvu správcu a jednotlivých účelov spracovania.


 

Obchodné podmienky

Spoločnosti

ZAVRZ s.r.o

se sídlem  U Pily 723, 370 01 České Budějovice

identifikační číslo: 25152157

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese  www.reviznidvirka.comwww.zavrz.cz


 


 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti ZAVRZ s.r.o. se sídlem U Pily 723, 370 01 České Budějovice

identifikačné číslo: 25152157 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občianský zákoník (dále jen „občanský zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavieranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej  www.reviznidvirka.comwww.zavrz.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Znenie obchodných podmienok môžu predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a při objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účtu je kupujúci při akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a při objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie úžívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že úžívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to zvlášť s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzevretie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty a vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.3. Všetky objednávky uzavreté prostredníctvom internetového obchodu  www.reviznidvirka.comwww.zavrz.cz sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol s týmito obchodnými podmienkami zoznámený a súhlasí s nimi.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len jako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.6. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objeednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v uživateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvdenie objednávky (napr. písomne či telefonicky).

3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, odošle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.10. Pozmeneá ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu při použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a Platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť následujúcimi spôsobmi:

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamžiku pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.

4.5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka, sa nedá mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

5.1.1 o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

5.1.2. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo ktorý bol vyrobený ako tovar atypický,

5.1.3. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom,

5.1.4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nieje možné vrátiť,

5.1.5 o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

5.1.6. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho před uplnutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci před uzavterím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, žr predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Pokiaľ od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, jako mu kupujúci tovar vráti. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.7. V prípade vrátenia tovaru alebo výmeny za iné, musí byť toivar dodaný nový, nepoužitý a vrátane všetkých originálnych ceduliek. Tovar je třeba zaslať späť na vlastné náklady spolu s dokladmi o nákupe a sprievodným listom, či sa jedná o výmenu tovaru alebo vrátenie, a to na adresu: ZAVRZ s.r.o U Pily 723, 370 01 České Budějovice

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určrné kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar při dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, jako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušne obecnými záväznými predpismi (najmä ustanoveniami  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku).

7.2. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

7.3. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

7.3.1. na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,

7.3.2. na odstránenie chyby opravou veci,

7.3.4. na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

7.3.5. odstúpiť od zmluvy.

7.4. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, to neplatí, ak si žiada kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže jako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci chyby v primeranej lehote či ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať miesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

7.5. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.6. Ak neodstráni predávajúci chybu včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

7.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal.

8. Reklamácia tovaru

8.1. Pre uplatnenie reklamácie je potreba tovar zaslať na vlastné náklady na adresu ZAVRZ s.r.o U Pily 723, 370 01 České Budějovice a do zásielky pribaliť sprievodný dopis, ktorý musí obsahovať popis reklamovaného tovaru, Vašu adresu a kontakt.

8.2. Reklamáciu je možné uplatniť po splnení následujúcich bodov:

8.3. Lehota pre vybavenie reklamácie je zo zákona 14 dní. Opravený či vymenený tovar bude zaslaný na udanú adresu.


 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná žákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len jako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, při objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, zvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, tak mu je predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné a neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivavaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

„Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu

účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade

technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.“

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.marca 2017.