Honza

Zákaznícka podpora

Infolinka: +420 777 916 961

Práve sme na telefóne

Nie sme na telefóne
Volajte Po-Pa medzi 8-15 hodinou

Pod obklad - neviditeľné

Pod obklad - neviditeľné

Protipožiarne revízne dvierka pod obklad (neviditeľné)

REVÍZNE DVIERKA "CK" PROTIPOŽIARNE EI 1,2 30, EW 30, DP1 (do výšky 710 a šírky 690 mm) viz:

Druhy konštrukčných častí

V Českej republike sú stavebné konštrukcie z požiarneho hľadiska hodnotené na základe toho, z akých stavebných materiálov a výrobkov sa skladajú, resp. akú triedu reakcie na oheň vykazujú (Obrázok 4). Zmyslom klasifikácie je stanoviť chovanie stavebných konštrukcií pri požiari ako celku, teda akým  spôsobom môžu horľavé stavebné výrobky použité v konštrukcii zvyšovať intenzitu požiaru a či môžu mať vplyv na jej únosnosť a stabilitu. Na základe týchto kritérií sú konštrukcie v rámci českých technických noriem rozdelené do druhov DP1, DP2 a DP3 (v minulosti označeně D1, D2 a D3).

  • Stavebné konštrukcie druhu DP1 predstavujú konštrukcie, ktoré nezvyšujú v požadovanej dobe intenzitu požiaru a skladajú sa predovšetkým z nehorľavých materiálov a výrobkov (trieda reakcie na oheň A1 alebo A2). Stavebné konštrukcie DP1 môžu obsahovať aj výrobky horľavé (trieda reakcie na oheň B až F), avšak tieto prvky musia byť umiestnené vo vnútri konštrukcie, nesmie dôjsť v požadovanej dobe k ich vzplanutiu a nesmie na nich byť závislá únosnosť a stabilita konštrukcie.
  • Stavebné konštrukcie druhu DP2 sa môžu skladať z nosných častí triedy reakcie na oheň B až D alebo aj triedy reakcie na oheň B až E, pokiaľ na nich stabilita konštrukcie nezávisí (napr. izolácia). Podmienkou je, že sa tieto horľavé výrobky musia nachádzať vo vnútri konštrukcie, teda že povrchové vrstvy konštrukčných častí sú tvorené nehorľavými výrobkami triedy reakcie na oheň A1 alebo A2. Tieto nehorľavé povrchové vrstvy majú v požadovanej dobe zabrániť vzplanutiu a odhorievaniu nosných či izolačných vnútorných častí konštrukcie.
  • Stavebné konštrukcie druhu DP3 môžu v požadovanej dobe požiaru intenzitu zvyšovať a nevzťahujú sa na ne žiadne materiálové obmedzenia, resp. sa jedná o všetky stavebné konštrukcie, ktoré nesplňujú požiadavky na zaradenie do kategórie DP1 či DP2.

013651o2.jpeg

(a)(b) (c)

Obrázok 4: Druhy konštrukčnej časti (schematické znázornenie pre sendvičovú konštrukciu): (a) DP1; (b) DP2; (c) DP3; poznámka : A1 až F = požadované triedy reakcie na oheň; dvojvrstvé opláštenie na obr. (a) a (b) iba ilustratívne vyjadruje požiarno ochrannú funkciu a nesmie reprezentovať skutočný počet dosiek

Klasifikácia druhov konštrukčných častí je (najčastejšie) používaná pre hodnotenie nosných a požiarne deliacich konštrukcií a má priamy vplyv na určenie konštrukčného systému budovy. Druh konštrukcie je uvádzaný ako neoddeliteľná súčasť zápisu požiarnej odolnosti.

Pri stavbe novej viacpodlažnej bytovej jednotky, hotelu, či administratívnej budovy, či pri rekonštrukciách, kde je požiadavka na oddelenie požiarnych úsekov, nájdu revízne dvierka bezkonkurenčné uplatnenie. Zvlášť tam, kde potrebujeme mať dvierka pod obkladom tak, aby neboli vidieť. Dvierka sú certifikované pre inštaláciu do vymurovanej steny.

Dokonalá funkčnosť je zaistená špeciálnou konštrukciou dvojitého pántu chránenou patentom. Pánt dvierka najprv vysunie a až potom otvorí. Tým je zaistený optimálny vzhľad (neviditeľnosť) dvierok a úplná bezpečná manipulácia s nimi. Preto sa tieto dvierka používajú ako neviditeľné revízne dvierka pod keramický obklad zvlášť tam, kde je potrevbné zaistiť estetický prístup k uzáverom vody, plynu, alebo meračom.

Uvedenými možnosťami a vlastnosťami sa tieto dvierka líšia od všetkých ostatných riešení prístupu do revízneho priestoru, ktoré sú na trhu.

Pokiaľ je povrchová úprava steny omietková/štuková, dodávame dvierka s eL rámčekom.

 

Rozmery revíznych dvierok, rámu a stavebného otvoru

Veľkosť dvierok sa riadi limitami pre El 1,2 30 a EW 30, ďaľej priestorom pre inštaláciu a samozrejme podľa požiadaviek zákazníka.

Revízne dvierka protipožiarne sa od ostatných dvierok líšia variabilitou svojho rozmeru. Môžu byť vysoké od 300 do 700 mm a široké 300 až 690 mm - POZOR, vrátane rámčeka. Vychádza sa z rozmeru použitých obkladov. Osadzujú sa do pripraveného otvoru, ktorý musí byť minimálne o 100 mm širší a o 60 mm vyšší, ako je rozmer dvierok.

Rýchly sprievodca, ktorý s Vami vyberie vhodná dvierka